Home Tags Hap Seng Smart

Tag: Hap Seng Smart

Hap Seng Smart被指定成为大马首家Smart代理经销商

Proton New Energy Technology(PRO-NET)已经任命Hap Seng集团下的新子公司Hap Seng Smart作为马来西亚Smart品牌的首家授权经销商。后者的首家展厅预计将在第四季度在吉隆坡的Jalan Sultan Ismail开业,随后在雪兰莪的Balakong开设另一家展厅。